Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele ZSP nr 8:

  1. Nadrzędnym celem Zespołu Szkół jest kształcenie i wychowanie młodzieży służące rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
  2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
  3. Proces kształcenia w Zespole Szkół zapewnia absolwentowi przygotowanie ogólnokształcące, które umożliwi mu przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach wyższych i policealnych, a także przygotowanie zawodowe i uzyskanie tytułu zawodowego, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego lub podjęcie pracy.
  4. Zespół Szkół przygotowuje młodzież do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz działań przedsiębiorczych w zakresie zatrudnienia i samozatrudnienia, tak by absolwent umiał znaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy, potrafił aktywnie poszukiwać zatrudnienia, mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego oraz samodzielnie występować w roli przedsiębiorcy.
  5. Proces kształcenia w Zespole Szkół zapewnia uczniom zdobywanie, rozwój i doskonalenie nabytych kompetencji niezbędnych do tego, aby w przyszłości mogli oni pełnić różne role społeczne i zawodowe.
  6. Zespół Szkół kształtuje środowisko wychowawcze uczniów oraz zapewnia im odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zadania ZSP nr 8:

Do zadań Zespołu Szkół należy w szczególności kształcenie w zakresie:

  1. przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla Liceum i Technikum zawartymi w odrębnych przepisach;
  2. przedmiotów zawodowych w poszczególnych zawodach, zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego zawartą w odrębnych przepisach w oparciu o przedmiotowe i modułowe programy nauczania dla danego zawodu;
  3. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zawodach, w których kształci Technikum.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 135